Algemene- en betalingsvoorwaarden

 • Inschrijving vindt plaats door ondertekening van het
  volledig ingevulde inschrijfformulier. Bij leerlingen
  tot 18 jaar moet dit inschrijfformulier door een
  van de ouders/verzorgers ondertekend worden.
 • Orientatiëlessen worden in één termijn betaald.
 • De wekelijkse en tweewekelijkse lessen kunnen per maand, per half jaar en per jaar worden betaald en kunnen per betalingstermijn opgezegd worden.
 • Bij voortijdig opzeggen, anders dan de aangegeven lesperiode, wordt er geen lesgeld gerestitueerd.
 • De opzegging dient twee weken voor het einde van de
  laatste maand waarin er les wordt genomen bij Het Muziekhuis
  binnen te zijn.
 • Bij ziekte van de docent komt de les te vervallen en
  wordt deze les niet gefactureerd.
 • Bij afzegging van de leerling komt de les te
  vervallen maar wordt wel gefactureerd.
 • De aanschaf van muziekinstrumenten en bladmuziek
  is voor eigen rekening.
 • Indien de lesgeldplichtige, ondanks aanmaning,
  in gebreke blijft met betaling van de verschuldigde lesgelden,
  wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan de deurwaarder.
  Alle daarmee gemoeide kosten, incassokosten en proceskosten,
  komen voor rekening van de lesgeldplichtige.
 • Adreswijzigingen en andere mutaties dienen
  schriftelijk of via email te worden doorgegeven.